اخلاق‌نامه‌ی طراحان

اخلاق‌نامه‌ی طراحان
طراحان وظیفه‌ی کم‌اهمیت‌تری نسبت به پزشکان ندارند و مانند آن‌ها باید م...