تصورات کاربران از واژهٔ «فیلتر» برای جستجو در برنامه‌ها

تصورات کاربران از واژهٔ «فیلتر» برای جستجو در برنامه‌ها
داده‌های دیوار نشان می‌دهد تعداد زیادی از کاربران از فیلترها استفاده ن...