هم‌آموزی - مصاحبه با آمنه فدایی پژوهشگر دانشگاه هاروارد

هم‌آموزی - مصاحبه با آمنه فدایی پژوهشگر دانشگاه هاروارد
آمنه فدایی پژوهشگر دانشگاه هاروارد در مورد پروژه‌ٔ اخیرش و همینطور رشت...