مهندس تجربه‌ها: UXE چیست؟

مهندس تجربه‌ها:  UXE چیست؟
مهندسی تجربه‌ی کاربر، شاخه ای نوظهور و جدید در حوزه طراحی UX است.