هم‌آموزی - سپیده شاهی از طراحی فراگیر می‌گوید

هم‌آموزی - سپیده شاهی از طراحی فراگیر می‌گوید
تعریف طراحی فراگیر و جلسات هم‌آفرینی و مشارکت کاربر در طراحی