حل مسئله‌ی پایین بودن نرخ پاسخ‌دهی در چت

حل مسئله‌ی پایین بودن نرخ پاسخ‌دهی در چت
در این یادداشت قراره یک مطالعه موردی از همکاری خودم به عنوان پژوهشگر ت...