مسیری که ما رو چسبوند به دیوار

مسیری که ما رو چسبوند به دیوار
دقیقا ۳ سال پیش، در همین روز، اولین روز کاریم در دیوار رو شروع کردم و...